همه ی سازمان ها از موفقیت خود احساس خوشایندی دارند. کمتر سازمانی است که از کامیابی و موفقیت در مواجهه با ذی نفعان خود از موفقیت ها و کامیابی ها سخن نگوید. سازمان های متولی تعلیم و تربیت نیز از این اصل بدیهی مستثنی نیستند. امروزه مدارس برای افزایش رضایتمندی دانش آموزان و خانواده ها، طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های شاخص ابتکاری و ناب را در دستور کار خود قرار می دهند. شناسایی دانش آموزان برگزیده، برتر، ممتاز و سرمایه گذاری ویژه روی آنها از جمله این سازوکارهاست.مدارس بر این باورند که برنامه ها، طرح ها و فعالیت های هدفمند، آنهایی هستند که زمینه را برای رشد و شکوفایی اینگونه دانش آموزان فراهم می نمایند. لذا از این دانش آموزان که برآیند برنامه ها و فعالیت های شاخص می باشند به نیکی یاد میکنند و دفاع از مهارت ها و قابلیت های آنها را به نوعی دفاع از عملکرد مدرسه می دانند. واقعیت نیز همان است. اگرچه این دانش آموزان ( برگزیده، برتر، ممتاز و …) در مقایسه با هم شاگردهای خود در موضوع مورد نظر بطور نسبی واجد برتری هایی می باشند اما نقش برنامه ریزی، هدایت و نظارت مدرسه را در شناسایی، رشد و بالندگی استعدادهای آنان نباید نادیده انگاشت.سالانه تعداد زیادی دانش آموز از مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت ولی عصر(عج)  فارغ التحصیل می شوند. این دانش آموزان سرمایه های کشور و موجب فخر و مباهات خانواده ها و مربیان مجتمع هستند. وظیفه ی همگان است که به آنها ارج نهاده و با دید احترام نگریسته شوند.

در پایان لازم است از شورای برنامه ریزی و کیفیت بخشی مجتمع به ویژه برادر ارجمند جناب دکتر علیرضا غفوری ( مشاور اجرایی و طرح و برنامه) که با رویکرد ساماندهی به فعالیت های آموزشی و پرورشی ایفای نقش نموده اند تقدیر و تشکر نمایم.

کما فی السابق از نظرات ارشادی استقبال خواهیم کرد.

دکتر علی محمد ولی
مدیر موسس مجتمع آموزشی فرهنگی حضرت ولی عصر (عج)
آشنایی بیشتر با موسس