موسس: دکتر علی محمد ولی

بیش از 30 سال سابقه کار

رزومه

مدیر: سرکار خانم مکاریانی

بیش از 30 سال سابقه کار

معاون اجرایی: نرگس پوری

16 سال سابقه کار

مدیر فرهنگی و فعالیت های پرورشی: حمیدرضا غنی پور

بیش از 30 سال سابقه کار

مشاور خانواده:
دکتر مشائی

بیش از 30 سال سابقه کار

امور بین الملل:
دکتر ایل

بیش از 30 سال سابقه کار

مشاوره:
دکتر صالحی

بیش از 30 سال سابقه کار

مدیر توسعه و فناوری : دکتر مهدی قزوینی

13 سال سابقه کار

معاون مالی و فناوری اطلاعات: مهدیه شعبانی

7سال سابقه کار

معاون آموزشی: سکینه صفایی

14سال سابقه کار

معاون پرورشی: عاطفه احیایی

6 سال سابقه کار

معلم پیش دبستانی الف: محبوبه خضرا دوست

8سال سابقه کار

معلم پیش دبستانی ب:
نیلوفر سرتیپی

4سال سابقه کار

معلم کلاس اول الف: فرشته نظری

9سال سابقه کار

معلم کلاس اول ب:
سمیه محمدی

9 سال سابقه کار

معلم کلاس دوم الف:
ماهرخ مرادی

7 سال سابقه کار

معلم کلاس دوم ب:
فاطمه قادری

5 سال سابقه کار

معلم کلاس سوم الف:
زهرا نوری

11 سال سابقه کار

معلم کلاس سوم ب:
مریم زینال زاده

5سال سابقه کار

معلم کلاس چهارم:
مریم محمودی

18سال سابقه کار

معلم کلاس پنجم:
صالحه رضوی

5 سال سابقه کار

معلم کلاس ششم: فرزانه یزدان دوست

11 سال سابقه کار

سرپرست کادر زبان: معصومه رحیمی

13 سال سابقه کار

معلم زبان:
سپیده استادی

5 سال سابقه کار

معلم چرتکه:
بهاره جانفشان

15سال سابقه کار

معلم هنر:
الناز عمرانی

4 سال سابقه کار

معلم ورزش:
مهرشاد عنایتی

4 سال سابقه کار

خدمات: حدیقه رضایی

10 سال سابقه کار