موسس: دکتر علی محمد ولی

بیش از 30 سال سابقه کار

رزومه

مدیر توسعه و فناوری: دکتر مهدی قزوینی

13 سال سابقه کار

معاون اجرائی: نرگس پوری

16سال سابقه کار

معاون مالی و فناوری اطلاعات: مهدیه شعبانی

7سال سابقه کار

مدیریت فرهنگی و فعالیت های پرورشی: حمیدرضا غنی پور

بیش از 30 سال سابقه کار

مشاوره:
دکترعبداله مشائی

بیش از 30 سال سابقه کار

امور بین الملل:
دکترمصطفی ایل

بیش از 30 سال سابقه کار

مشاور:
دکتر فضل اله صالحی

بیش از 30 سال سابقه کار

معاون آموزشی:
ساره خدام

19 سال سابقه کار

معاون آموزشی:
اعظم گورابی

12 سال سابقه کار

معاون آموزشی:
معصومه مرادزاده

7سال سابقه کار

معاون پرورشی: مهین حاجی اسفندیاری

12 سال سابقه کار

سرپرست کادر زبان: معصومه رحیمی

14 سال سابقه کار

معلم زبان: هانیه طیبی

5 سال سابقه کار

معلم پیش دبستانی الف: سمیرا ملایی

9سال سابقه کار

معلم پیش دبستانی ب: افسانه جعفرپور

6 سال سابقه کار

معلم پیش دبستانی ج:
زیبا حسینی

15 سال سابقه کار

معلم اول الف:
سعیده باقری

12 سال سابقه کار

معلم اول ب:
طاهره ملایی

12سال سابقه کار

معلم اول ج:
قدسیه خیری

12 سال سابقه کار

معلم اول د:
فاطمه هدایتی

23 سال سابقه کار

معلم دوم الف: اعظم السادات قاسمی

11 سال سابقه کار

معلم دوم ب: خورشید مجیدی

14سال سابقه کار

معلم دوم ج: پروانه بیوکخانی

8 سال سابقه کار

معلم سوم الف: مریم برجی

8 سال سابقه کار

معلم سوم ب: سمیه سازدار

10 سال سابقه کار

معلم چهارم الف: پروین نظری

بیش از 30 سال سابقه کار

معلم چهارم ب:زهرا عزیزی

9 سال سابقه کار

معلم پنجم الف:
سحر طاهری

8 سال سابقه کار

معلم پنجم ب:
طیبه دارابی

4 سال سابقه کار

معلم ورزش: حسین صمیمی

بیش از 30سال سابقه کار

معلم ششم الف: کبری غیاثوند

20 سال سابقه کار

خدمات: صاحب پروین

6 سال سابقه کار

معلم ششم ب:
ملوک سلامی

بیش از 30سال سابقه کار

معلم زبان: شبنم منبردوست

5سال سابقه کار

معلم هنر: محدثه مجاهدی

5 سال سابقه کار

معلم چرتکه:
اعظم عسگرزاده

4سال سابقه کار