موسس: دکتر علی محمد ولی

بیش از 30 سال سابقه کار

رزومه

مدیر:
سید صابر حسینی

بیش از 30 سال سابقه کار

مدیر فرهنگی و فعالیت های پرورشی:
حمیدرضا غنی پور

بیش از 30 سال سابقه کار

معاون آموزشی:
محسن ابراهیمی

بیش از 30 سال سابقه کار

مشاور خانواده:
دکتر مشائی

بیش از 30 سال سابقه کار

امور بین الملل:
دکتر ایل

بیش از 30 سال سابقه کار

مشاور و معاون آموزشی: دکتر فضل اله صالحی

بیش از 30 سال سابقه کار

مدیر توسعه و فناوری : دکتر مهدی قزوینی

12 سال سابقه کار

معاون اجرایی:
پیام توانگر

13 سال سابقه کار

معاون پرورشی:
محسن اسماعیلی

بیش از 30 سال سابقه کار

دبیر ریاضی :
بابک میرعالی

8 سال سابقه کار

دبیر عربی:
حبیب اله صفاری

بیش از 30 سال سابقه کار

دبیر مطالعات و تفکر: قاسم تهرانی گوهر

بیش از 30 سال سابقه کار

دبیر علوم:
عادل مشگینی

بیش از 30 سال سابقه کار

دبیر ادبیات:
امید تیموری

5 سال سابقه کار

دبیر مطالعات و تفکر:
علی برزویی

5 سال سابقه کار

دبیر زبان انگلیسی:
مجتبی یزدانی

5 سال سابقه کار

خدمات: احمد پروین

بیش از 30 سال سابقه کار