اشرف مکاریانی

سمت: مدیر واحد دبستان دخترانه

سابقه کار:بیش از 30 سال

رزومه

مهدی قزوینی

سمت: مدیر واحد پژوهش، توسعه و فناوری

سابقه کار: 8 سال

رزومه

محمدرضا صادقی

سمت: مشاور فناوری اطلاعات

سابقه کار: 6 سال

رزومه


نرگس پوری

سمت: معاون اجرایی مجتمع

سابقه کار: 11 سال

رزومه

دکتر علیرضا غفوری

سمت:مشاور اجرایی،طرح و برنامه

سابقه کار: بیش از 30 سال

رزومه

ام کلثوم یکتا حجازی

سمت: معاون انضباطی واحد دبستان دخترانه

سابقه کار: بیش از 30 سال

رزومه

مهدیه شعبانی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

سابقه کار: 5 سال

رزومه


علی محمد ولی

سمت: مدیر موسس مجتمع

سابقه کار: بیش از 30 سال

مریم خروجی

سمت: معاون پرورشی

سابقه کار: 6سال

رزومه

سمیرا ملایی

سمت: معلم پیش دبستانی

سابقه کار:

رزومه

فرشته نظری

سمت:معلم پایه اول

سابقه کار :

رزومه


سمیه محمدی

سمت: معلم پایه اول

سابقه کار:

رزومه

زهرا خلج

سمت: معلم پایه دوم

سابقه کار: 5 سال

رزومه

سمانه افشار نژاد

سمت:معلم پایه دوم

سابقه کار: 3 سال

رزومه


زهرا نوری

سمت: معلم پایه سوم

سابقه کار: 4 سال

رزومه

هاجر غنیان

سمت: معلم پایه سوم

سابقه کار: 6 سال

رزومه

فرزانه یزدان دوست

سمت:معلم پایه چهارم

سابقه کار: 10 سال

رزومه


زهرا جعفری

سمت: معلم پایه چهارم

سابقه کار:

رزومه

مریم ناصری

سمت: معلم پایه پنجم

سابقه کار: 4 سال

رزومه

فرشته بهرامی

سمت: معلم پایه ششم

سابقه کار: 11 سال

رزومه


معصومه رحیمی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار: 10 سال

رزومه

مهسا غلامعلی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار: 4 سال

رزومه

فرزانه کریمی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار: 4 سال

رزومه