اشرف مکاریانی

سمت: مدیر واحد دبستان دخترانه

سابقه کار:

رزومه

مهدی قزوینی

سمت: مدیر واحد پژوهش، توسعه و فناوری

سابقه کار:

رزومه

نرگس غیاثوند

سمت: معاون مالی مجتمع

سابقه کار:

رزومه


نرگس پوری

سمت: معاون اجرایی مجتمع

سابقه کار:

رزومه

ام کلثوم یکتا حجازی

سمت: معاون انضباطی واحد دبستان دخترانه

سابقه کار:

رزومه

مهدیه شعبانی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

سابقه کار:

رزومه


علی محمد ولی

سمت: مدیر موسس مجتمع

سابقه کار: بیش از 30 سال

سکینه صفایی

سمت: معاون پرورشی

سابقه کار:

رزومه

محدثه محققی

سمت: معلم پیش دبستانی

سابقه کار:

رزومه

فرشته نظری

سمت:معلم پایه اول

سابقه کار :

رزومه


سمیه محمدی

سمت: معلم پایه اول

سابقه کار:

رزومه

زهرا خلج

سمت: معلم پایه دوم

سابقه کار:

رزومه

سمانه افشار نژاد

سمت:معلم پایه دوم

سابقه کار:

رزومه


زهرا نوری

سمت: معلم پایه سوم

سابقه کار:

رزومه

هاجر غنیان

سمت: معلم پایه سوم

سابقه کار:

رزومه

فرزانه یزدان دوست

سمت:معلم پایه چهارم

سابقه کار:

رزومه


زهرا جعفری

سمت: معلم پایه چهارم

سابقه کار:

رزومه

مریم ناصری

سمت: معلم پایه پنجم

سابقه کار:

رزومه

فرشته بهرامی

سمت: معلم پایه ششم

سابقه کار:

رزومه


معصومه رحیمی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار:

رزومه

مهسا غلامعلی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار:

رزومه

فرزانه کریمی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار:

رزومه