دکتر مهدی قزوینی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات مجتمع

سابقه کار: 8 سال

رزومه

سکینه صفائی

سمت: معاون پرورشی

سابقه کار: 11 سال

رزومه

محمدرضا صادقی

سمت: مشاور فناوری اطلاعات

سابقه کار: 6 سال

رزومه


نرگس پوری

سمت: معاون اجرایی مجتمع

سابقه کار: 11 سال

رزومه

دکتر علیرضا غفوری

سمت: مشاور اجرایی،طرح وبرنامه

سابقه کار: بیش از 30 سال

رزومه

ساره خدام

سمت: معاون آموزشی

سابقه کار: 18 سال

رزومه

مهدیه شعبانی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

سابقه کار:5 سال

رزومه


علی محمد ولی

سمت: مدیر موسس مجتمع

سابقه کار: بیش از 30 سال

سمیرا ملایی

سمت: معلم پیش دبستانی

سابقه کار:

رزومه

معصومه علی پور

سمت: معلم پایه اول

سابقه کار: 18 سال

رزومه

سعیده باقری

سمت: معلم پایه اول

سابقه کار: 4 سال

رزومه


طاهره مولائی

سمت: معلم پایه اول

سابقه کار:

رزومه

اعظم گورابی

سمت: معلم پایه دوم

سابقه کار: 9 سال

رزومه

اعظم سادات قاسمی

سمت: معلم پایه دوم

سابقه کار: 4 سال

رزومه

رویا آقا نژاد

سمت: معلم پایه سوم

سابقه کار: 10 سال

رزومه


فاطمه اکبرزاده

سمت: معلم پایه سوم

سابقه کار:

رزومه

پروین نظری تازه قشلاق

سمت: معلم پایه چهارم

سابقه کار : بیش از 30 سال

رزومه

مریم محمودی

سمت: معلم پایه چهارم

سابقه کار: 9 سال

رزومه

زهرا عزیزی

سمت: معلم پایه پنجم

سابقه کار: 5 سال

رزومه


حدیث نظری

سمت: معلم پایه پنجم

سابقه کار:

رزومه

سمیه محمودی یمین

سمت: معلم پایه ششم

سابقه کار: 4 سال

رزومه

کبری غیاثوند

سمت: معلم پایه ششم

سابقه کار: 12 سال

رزومه

معصومه رحیمی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار: 10 سال

رزومه


مهسا غلامعلی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار: 5 سال

رزومه

فرزانه کریمی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار: 5 سال

رزومه