سید صابر حسینی

سمت: مدیر داخلی دبیرستان

سابقه کار: بیش از 30 سال

رزومه

مهدی قزوینی

سمت:مدیر فناوری اطلاعات مجتمع

سابقه کار: 8 سال

رزومه

محمدرضا صادقی

سمت: مشاور فناوری اطلاعات مجتمع

سابقه کار: 6سال

رزومه

قاسم تهرانی گوهر

سمت: دبیر مطالعات

سابقه کار: بیش از 30 سال

رزومه


حشمت اله سوری

سمت: دبیر عربی

سابقه کار: بیش از 30 سال

رزومه

دکتر علیرضا غفوری

سمت:مشاور اجرایی،طرح و برنامه و دبیر ادبیات

سابقه کار: بیش از 30 سال

رزومه

مهندس پیام توانگر

سمت: معاون آموزشی

سابقه کار:

رزومه

عباس افشار

سمت: دبیر ریاضی

سابقه کار: بیش از 30 سال

رزومه


علی محمد ولی

سمت: مدیر موسس مجتمع

سابقه کار: بیش از 30 سال

متین عزیزی

سمت: دبیر قرآن – دینی

سابقه کار:

رزومه

سعید گودرزی

سمت: دبیر زبان

سابقه کار:

رزومه

جلال حاج شفیعی ها

سمت: دبیر فرهنگ و هنر

سابقه کار:

رزومه

فضل اله صالحی

سمت: مشاور

سابقه کار : بیش از 30 سال

رزومه


علی سلمان

سمت: دبیر علوم

سابقه کار

بابک نگهبان

سمت: دبیر کار و فناوری

سابقه کار:

رزومه

مازیار نوایی

سمت: دبیر ورزش

سابقه کار:

رزومه